Børn, familier og tryghed

Livet vi alle ønsker os, formes naturligvis gennem hele tilværelsen. Der hersker dog ingen tvivl om, at den absolut vigtigste tid i vores udvikling er, når vi er børn og unge. I Dansk Folkeparti Albertslunds politik på området har vi tre nøgleord. Sammenhæng, ansvar og tryghed.

Dansk Folkeparti Albertslund ønsker sammenhæng mellem forskellige typer kontakt til kommunen. Hvis en borger har en sag i jobcenteret, i socialforvaltningen og samtidig har børn i en af kommunens skoler, så er det fuldstændig afgørende, at der er en koordinering og et samarbejde mellem de tre forvaltninger. Vi vil have en kommune, der arbejder for at skabe sammenhæng i familier, som giver børn og unge de absolut bedste muligheder. I Dansk Folkeparti Albertslund, vil vi sætte forvaltninger og nøglepersoner sammen for bedre at kunne løse borgerens udfordringer sammen.

Albertslunds dagtilbud, SFO´er og klubber er generelt for lavt normeret. Vi mener, at der skal flere voksne til at løse opgaverne med at passe byens børn.

Forældre

Børnene i Albertslund er ligesom alle andre steder primært forældrenes ansvar. Dansk Folkeparti Albertslund mener, at mange forældre skal meget mere på banen og andre forældre glemmer, at deres børn er en del af et fællesskab. Vi skal have en forældregruppe, som i alle dele af deres børns liv, følger dem og guider dem, men en kommune skal også have plads til at lave nogle regler der gælder alle. Alternativt ser vi skoleklasser og børnegrupper, der overhovedet ikke fungerer og det er dårligt for alle børn. Vi ønsker et samarbejde med forældre, der betyder, at kundskaber som respekt, pli og flid læres hjemme, for så er det ingen sag for kommunens institutioner, skoler og andre tilbud, at få nogle fagligt og socialt dygtige børn ud af dem. Dansk Folkeparti Albertslund vil skabe gode kontakter mellem forældre og kommunen, men vi er også klar til at lave langt flere forældre- og ungepålæg, for at få enkelte til at tage sig mere af deres børn. Det er i nogle tilfælde desværre en nødvendighed.

Familier

Dansk Folkeparti Albertslund vil i næste valgperiode arbejde på at indføre en familiepolitik. Der er brug for at familier får en mere fleksibel adgang til kommunale tilbud og at man som familie kan indrette sig, så det giver bedst mening. I børnefamilier slås man ofte med at få både tid og økonomi til at hænge sammen. Derfor må vi sætte en proces i gang, med det formål at opnå en bedre sammenhæng i familielivet. Vi forestiller os, at nogle institutioner kan have aften og/eller flextid. At nogle institutioner kan åbne meget tidligt og andre kan lukke ganske sent. Vi vil forsøge at lave flere selvtilrettelæggende teams i kommunale stillinger, så de medarbejdere der har brug for det, kan få dagligdagen til at hænge bedre sammen.

Nyt liv

Et barns vigtigste ressource i de første leveår er dets forældre. For mange nybagte forældre er sundhedsplejersken den første kontakt med kommunen, efter de er blevet voksne. Enkelte har dog haft kontakt i enten socialforvaltningen eller jobcenteret. Uanset forhistorie er det vigtigt at netop dette møde, hvor man står med et nyt, kæmpe ansvar, opleves som givtigt for alle parter. Dette møde kan bane vejen for et fremragende samarbejde og en forståelse for vigtigheden af samarbejdet.

Det at få børn, er det største man oplever i livet og derfor er det også vigtig at være omgivet af så meget tryghed som muligt. Som kommune har vi et ansvar for at vores tilbud, kommunale som frivillige, er i top. Barsel, mødregrupper, sundhedsplejerske og før fødsels/baby tilbud skal spille sammen på en måde, som giver mening og sammenhæng for den enkelte. De første møder med familien skal også bruges til at vurdere, hvor der kan opstå vanskeligheder. Det kan være at der ikke tales dansk i hjemmet eller at der er sociale forhold, som allerede her kan tages hånd om eller støttes op om. Vi skal ikke være bange for tage tidligt fat. Det giver barnet det bedste udgangspunkt.

Generelt er der i børns liv brug for sammenhæng. Derfor mener vi, at dagpasningstilbud skal kunne gøres obligatoriske. Der er brug for, at vi sammen med forældrene skaber rammer for, at børnene kommer til at trives i kommunens institutioner. Det betyder naturligvis også, at der skal være plads til megen forskellighed, men med enkelte klare rammer, som vi kan bygge videre på ind i børnehave og videre. Albertslund kommunes pasningsmuligheder for børn mellem 6 måneder og 2 år og 10 måneder skal bestå af gode solide vuggestuer i forskellige størrelser, samt en veludviklet og gerne større dagpleje. Kommunens pasningstilbud er udelukkede dansktalende.

For børn mellem 2 år og 10 måneder og skolealderen, skal der være gode børnehaver med nok voksne. Vi vil i øvrigt undersøge muligheden for at flytte aldersgrænsen i dagplejen, så den kan gå helt til skolealderen.

For Dansk Folkeparti Albertslund er det vigtigt at der er rigeligt med voksne til at passe byens børn. Der skal være plads til, at et enkelt barn får særlig meget opmærksomhed for en stund, hvis det er nødvendigt – også uden at resten af børnegruppen lider under det.

Vi vil bruge børnenes første år på at hjælpe dem til at udvikle sproget, motorikken og sociale kompetencer. Samtidig skal denne periode også bruges på, at forældre og børn oplever overgangen til børnehaven som et naturligt skridt videre i barnets udvikling.

Kort sagt skal vi støtte forældrene i at være rigtig gode forældre og motivere barnet til en naturlig udvikling.

Ingen børn skal overgå til skolen før de er klar. Det gælder på alle niveauer, også hvis barnet ikke taler et alderssvarende dansk.

Skoler

For at skabe et sammenhængende skolevæsen, hvor alle lykkes så godt de kan, må alle være enige om spillereglerne. Albertslunds folkeskoler skal hylde den danske kultur, danske traditioner og det danske sprog som udgangspunktet for al aktivitet. Alle elever og forældre forventes at tage udgangspunkt her. Samtidig skal vi naturligvis glæde os over, at børn og familier med andre kulturelle baggrunde, til tider kan bidrage med flere aspekter, men vi er stålsatte på at bevare ét fælleskab omkring det danske. Det styrker sammenhængskraften og trygheden for alle.

Dansk Folkeparti Albertslund ønsker en folkeskole med en langt højere grad af disciplin, hvor lærere, ledere og forældre sammen står på mål for, at alle børn opfører sig ordentligt, høfligt og med respekt for andre mennesker og omgivelser. Vi vil have en skole, hvor mobning ikke er til stede og det kræver klare rammer og et struktureret sæt retningslinjer for lærere, forældre og børn. Samtidig mener vi, at der skal være nul-tolerance overfor mobning og vold.

Trivsel er et vigtigt element i at gå i skole. Hvis man som barn eller gruppe ikke trives, kan det med det samme aflæses i det faglige udbytte. Albertslund skal have nogle skolebygninger af en ordentlig kvalitet, hvor eksempelvis toiletforhold er af høj standard. Vi har brug for at sekundære ting ikke fylder for meget og på den måde tager pusten fra elever, som måske kæmper med det faglige. Rammerne for det sociale er angivet ovenfor.

Vi mener der skal laves en plan for renovering af alle skolernes udeområder og legepladser. Det kan nemt være ganske bekosteligt, men der er et massivt efterslæb netop her. Vi vil tage alle muligheder i brug, for at lykkes med en gennemrenovering i næste valgperiode.

Det danske sprog skal være første sprog for alle i Albertslund. Det er klart, at det for helt nytilkomne er en proces at nå dertil, men med en grundig og hurtig indsats kan de fleste hurtigt nå derhen. Vi har i dag massive problemer med børns sproglige udvikling i Albertslund og det skyldes ene og alene måden vi har håndteret de første generationer på. Dansk Folkeparti Albertslund insisterer på, at alle skal betragte dansk som deres førstesprog, vi vil fjerne alle begreber som modarbejder dette. Ikke mere snak om modermålsundervisning og dansk som andet sprog. Nu skal vi altså videre og flytte børnenes resultater. Institutioner, skoler og andre skal opfordre forældre til at bruge det danske sprog i hjemmene og insistere på, at dansk er det sprog, der tales på kommunale arealer med mindre andet aftales.

Indskolingsklasserne skal laves fleksible. Dansk Folkeparti Albertslund ønsker at 0.-2. klasser bliver en slags indslusnings årgange. Her vil man lettere kunne rykkes op og ned, indtil man finder det rette fællesskab og niveau. Skolestarten foregår to til fire gange om året, så det enkelte barn kan starte, når det er klar til det. Det handler om at skabe en skolestart, hvor børnene hurtigt og sikkert kan finde sig til rette.

I de første årgange skal muligheden for tolærerordninger bruges, i det omfang det er muligt. Dansk Folkeparti Albertslund vil have at alle børn får en god start på skolen.

Klassedannelserne på mellemtrinnet skal være mere fast. Dog er det Dansk Folkeparti Albertslunds klare overbevisning at hensynet til, om eleven er rigtig placeret er det vigtigste. Allerede her skal lærere begynde at vurdere elevernes faglige evner. Det er vigtigt, for at tilrettelægge den rigtige undervisning, at denne vurdering er grundig og foregår løbende. Timerne er allerede her mange og derfor skal der indarbejdes bevægelse i alle fag. Alle fag skal også allerede nu tænke børns erhvervsmæssige kompetencer ind i planlægningen. Man kan sagtens besøge en erhvervsskole i 5. klasse. Mange børn vil kunne drage nytte af succesoplevelser, når de bruger deres hænder og får oplevelser, der kan forme deres fremtid og ændre dem for altid. Børn er forskellige og vi glemmer i dag at anderkende de, der er dygtige med hænderne.

I udskolingen ønsker Dansk Folkeparti Albertslund også at lave ændringer. For mange slutter 9. klasse uden planer for fremtiden. 33 % af albertslunderne mellem 16 og 64 har folkeskolen som højeste uddannelse. Det er alt for mange og fremadrettet ser tendensen endnu værre ud. Vi skal have hævet andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Vi vil bruge de kræfter vi samler i Fagcenteret i Hersted industripark til at få flere den vej. Samtidig vil vi styrke vejledningen ved at lægge den i Fagcenteret. Vi vil, hvis det er muligt, også kigge på muligheden for at lægge alle kommunens udskolingsklasser samlet. På den måde samler vi alle interessenter på et sted. Det skal være med til at knække udviklingen.

Gennem hele skoletiden skal vi være opmærksomme på børn med særlige vanskeligheder. Hvis der er mistanke om, at et barn mistrives eller er fejlplaceret, skal lærere, forældre og ledere hurtigt kunne få den nødvendige hjælp, ligesom der skal laves en systematik i behandlingen af disse sager, så et barn hurtigt kan flyttes til et bedre tilbud.

SSP skal fortsat være tæt på skolevæsenet og sammen med skolernes socialrådgivere sikre at børn, unge og deres familier hurtigt bliver ledt den rigtige vej, hvis deres liv tager et udsving. Detektering af radikalisering skal være en fast del af dette arbejde. Dansk Folkeparti Albertslund mener der skal slås hårdt ned på radikalisering og bandelignende strukturer.

Gennem hele skoleforløbet skal det være en mulighed for nogle børn, at komme væk fra skolen et par dage om ugen, hvis det kan give en bedre skolegang de øvrige dage. Det kunne eksempelvis være en 8. klasses elev, der to dage om ugen hjælper til på et værksted. Samtidig vil vi gøre brug af frivillige mentorer til børn og unge der vil tættere på virksomheder og på den måde også en praktikplads.

Dansk Folkeparti Albertslund ønsker ro omkring gruppeordningerne. Børnene i disse ordninger har det bedst, når der er ro om deres situation. Ikke flere flytninger og rokeringer. Ordningerne skal sikres rigeligt med personale og ressourcer, så også disse børn kan avancere og blive så gode de kan.

Med skolereformen flyttede man ganske meget kompetence ud til skolernes ledelser og til skolebestyrelserne. Det betyder også, at vi som politikere skal kunne se, at skolerne flytter sig. Vi skal stille klare krav til skolerne om hvad vi forventer. Dansk Folkeparti Albertslund ønsker tydelige skolebestyrelser og skoleledelser, som med deres beslutninger flytter sig fremad. Det er skoleledelsens ansvar at personalegrupper kan samarbejde og at det foregår ordentligt og sagligt.

SFO og klub

Albertslunds SFO´er og klubber fungerer grundlæggende udemærket. Desværre er der særligt på klubområdet store udfordringer med bygningsmassen. Både Bakkens Hjerte og Klub Svanen skal renoveres og Dansk Folkeparti Albertslund vil starte med Klub Svanen i 2018 og Bakkens Hjerte i 2019.

Byens SFO´er og klubber skal som udgangspunkt ikke være andet, end det de er, nemlig en vigtig del af nogle børns fritids- og sociale liv. Dansk Folkeparti Albertslund mener. at klubberne skal ligge, hvor de ligger i dag. Lokal forankring er afgørende for, at de unge kommer.

Dansk Folkepart Albertslund vil sætte en stopper for de endeløse besparelser området har været udsat for. Hvis vi sparer mere, bliver det hele dyrere i længden.

AMC (Albertslund Motorsports Center) skal fortsat kunne køre på deres baner, uanfægtet at det vil besværliggøre nybyggeri på Hyldagergrunden. Dansk Folkeparti Albertslund vil ikke acceptere den nuværende situation, hvor AMC snarligt ikke længere må køre.

Tryghed

Tryghed starter med et godt børneliv. Derfor er en fælles forståelse for, hvad der er rigtigt og forkert essentielt, når vi er sammen om en by. Vi skal holde fast i de ting, der har gjort Danmark til et af verdens rigeste, lykkeligste og bedste lande. Vores kultur og værdisæt er skabt ud af en historie, om et folk der altid har hinandens ryg, er omstillingsparate og så går vi gerne et ekstra stykke vej for hinanden.

Derfor mener Dansk Folkeparti Albertslund, at der skal sættes hårdt ind overfor mennesker, der ikke vil spille med i fælleskabet meget få regler. Hærværk skal ikke tolereres. Unge der hærger boligområder eller andet skal mandsopdækkes og om muligt fjernes fra det område de hærger – også selv om de bor der. Knallertkørsel på stier og pladser skal forsøges stoppet, både ved hjælp af SSP, men også fysiske blokeringer og bump skal bruges om nødvendigt.

Dansk Folkeparti Albertslund vil gøre Albertslund til ét boligområde. Det vil betyde, at personer, der er dømt for kriminalitet i eget boligområde kan smides ud af deres bolig og ikke få en ny i Albertslund.

Kommunens væresteder skal ikke være parallelsamfund og derfor vil vi lukke dem og inkludere de unge på normalområdet.

Vi skal alle kunne færdes trygt og godt i byen og det har alle et ansvar for også os politikere.